กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  26 สิงหาคม 2563 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543]
  26 สิงหาคม 2563 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทั้งถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554)
  26 สิงหาคม 2563 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
  26 สิงหาคม 2563 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที่2) ปี2559
  26 สิงหาคม 2563 | พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  26 สิงหาคม 2563 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  26 สิงหาคม 2563 | พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  18 สิงหาคม 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
  18 สิงหาคม 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
  24 มิถุนายน 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
  24 มิถุนายน 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
  4 มีนาคม 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
  25 ตุลาคม 2562 | รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
  20 สิงหาคม 2562 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
  2 กรกฎาคม 2562 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
  18 มิถุนายน 2562 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
  6 มีนาคม 2562 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1


งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้


  • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
  • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
  • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย