กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้


  • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
  • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
  • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย