:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: ใช้แนวคิด 3Rs รักษ์โลก

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ทราบถึงหลัก 3Rs ในการจัดการขยะเพื่อเป็นการร่วมกันลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด
รวมถึงเป็นการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
ใช้แนวคิด3Rsรักษ์โลก 
หลัก3Rs ReduceReuseRecycle
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.วอแก้ว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร