:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

สมาชิกสภาเทศบาล
นางกนกพร สอนปิงคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
โทรศัพท์ 093-1929632
นางมัณฑนา เทพภาพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
โทรศัพท์ 093-1393279
นายพิทักษ์ อินนาค
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
โทรศัพท์ 091-0793202
นางสาวธัญญาพร ไชยเพชร
สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว หมู่ 2
โทรศัพท์ 062-2269140
นายอาณันย์ พิมพา
สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว หมู่ 3
โทรศัพท์ 082-6633234
นายวันชัย ไชยชมพู
สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว หมู่ 4
โทรศัพท์ 062-9503164
นางสาวพรกนก ก๋าวิตา
สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว หมู่ 5
โทรศัพท์ 089-8539701
นายตุลยากร บัวบาล
สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว หมู่ 6
โทรศัพท์ 086-1896907