:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

กองช่าง
นายปิยะ สมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร
นายฤหัส ท้าวมณี
นายช่างโยธาอาวุโส
งานสาธารณูปโภค
-ว่าง-
นายชุมพร อุปอินทร์
ผู้ช่วยช่างโยธา